Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Team YDC.

2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Team YDC.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Team YDC gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Team YDC verrichte handelingen.

2. Door ondertekening van een overeenkomst met Team YDC verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Team YDC en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Team YDC en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES


1. De door Team YDC gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.

2. Team YDC is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 2 maanden, aan Team YDC wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Team YDC zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Team YDC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. Team YDC stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Team YDC bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een Opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

7. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 4 – PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALINGEN


1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Team YDC gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 3 maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Team YDC van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Facturering van een ontwerp en door Team YDC: Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf (Betaling voor 31 januari van het jaar waarover het contract loopt). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

4. Zodra een website door Team YDC online geplaatst is, wordt deze als volledig beschouwd en zal deze worden gefactureerd, eveneens worden verdere veranderingen aan de website vanaf dat moment niet meer kosteloos uitgevoerd.

5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Team YDC aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

8. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €15,-. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5 – ONDERHOUD VAN WEBSITE EN ONDERHOUDSHOUDSCONTRACTEN


1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.

2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.

3. Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.

4. Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.

5. Onderhouden van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.

6. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan. Zie artikel 4. 7. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 1 maand voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER


1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.

2. Team YDC mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST


1. Team YDC zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Team YDC steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Team YDC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Team YDC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Team YDC zijn verstrekt, heeft Team YDC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Team YDC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Team YDC kenbaar behoorde te zijn.

5. Team YDC zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Team YDC het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Team YDC hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

7. Indien door Team YDC of door Team YDC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Opdrachtgever vrijwaart Team YDC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8 – WIJZIGINGEN EN MEERWERK


1. Indien Team YDC op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Team YDC worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Team YDC. Team YDC is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Team YDC Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van het product of de dienst is het niet mogelijk om hier kosteloos veranderingen aan te laten uitvoeren.

4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Team YDC van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9 – DUUR EN BEËINDIGING


1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Team YDC dient 1 maand voor einde contract kennis te geven van verlenging.

2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar. Team YDC dient 1 maand voor einde contract kennis te geven van verlenging. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Team YDC kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Team YDC gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

4. Team YDC heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Team YDC niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Team YDC zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Team YDC kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

5. Opzegging in geval van tussentijdse opzegging geeft Team YDC naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

Artikel 10 – LEVERING EN LEVERTIJD


1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING


1. Team YDC en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. De aansprakelijkheid van Team YDC zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 12 – OVERMACHT


1. In geval van overmacht is Team YDC gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

3. Team YDC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop Team YDC geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 13 – DIVERSE BEPALINGEN


1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. Team YDC kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. Team YDC heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14 – DERDEN


1. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

2. Team YDC is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden met kennisgeving door Team YDC doorgevoerd.

3. Team YDC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registrant.

Artikel 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD


1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Team YDC. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Team YDC daartoe bevoegd.

2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Team YDC te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Team YDC openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Team YDC tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elecktronische) bestanden, eigendom van Team YDC, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Team YDC jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6. De opmaak van het visuele ontwerp is uiteraard vrijblijvend er zijn geen kosten aan verbonden. Het visuele ontwerp is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd en of op andere wijze worden gebruikt, hetzij geheel hetzij ten dele, in welke vorm dan ook, tenzij dit geschiedt in overleg en schriftelijke toestemming van Team YDC.

Artikel 16 – PRIVACYBEPALINGEN


1. Persoonsgegevens worden door Team YDC slechts gebruikt om aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.

2. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Team YDC verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.

Artikel 17 – WEBDESIGN EN HOSTING


1. Voor websites draagt Team YDC er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers. Team YDC is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en/of verschillen tussen de verschillende browsers. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat het door Team YDC gemaakte ontwerp in alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

2. De Opdrachtgever is ten alle tijd verantwoordelijk voor de diensten die op zijn website worden uitgevoerd.

Artikel 18 – DRUKWERK


1. Team YDC drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Team YDC op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

2. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de Opdrachtgever. Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden, vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Team YDC.


Artikel 19 – RICHTLIJNEN AANLEVEREN


Team YDC is een full-service reclame- en adviesbureau. Dat betekent voor u één adres voor uw hele communicatietraject. Van concept tot realisatie. Wij kunnen alle denkbare communicatiemiddelen voor u realiseren. Niets staat hierbij op zich. Alle uitingen, hoe divers ook, grijpen in elkaar en zijn onderdeel van een groter, herkenbaar geheel. Van affiche tot website. Team YDC heeft een checklist ontwikkelt voor het aanleveren van tekst en beeld. De checklist staat vol handige tips en info zoals:

• Hoe moet ik mijn tekst aanleveren?

• Hoe groot moet het beeld zijn?

• Welke bestandstypen zijn bruikbaar?

• Hoe kan ik de bestanden aanleveren?

Stap 1 – HOE MOET IK MIJN TEKST AANLEVEREN?


Volledig en gecorrigeerd aangeleverd in Word (of eventueel Apple-variant Pages). Tabellen ook in Word, maar data voor grafieken in Excel.

Hoe plaats ik opmerkingen?


Opmerkingen worden snel als ‘normale’ tekst aangezien. Zet opmerkingen daarom tussen de haken [ en ]. Voorbeeld: [titel] De toekomst [einde titel] of [hier figuur 8 plaatsen].

Stap 2 – HOE GROOT MOET HET BEELD ZIJN?


Beeld voor drukwerk moet van goede kwaliteit zijn. De grootte van het beeld is daarbij erg belangrijk. Beeldgrootte werkt met pixels. In de eigenschappen van de afbeelding kun je zien hoe groot jouw beeld is. Houdt het schema hiernaast aan om te zien of jouw afbeelding groot genoeg is voor het stramien waar je het voor wilt gebruiken. Voor digitale uitingen (zoals een website) is de grootte van het beeld minder belangrijk. Deze afbeeldingen hoeven dus niet te voldoen aan onderstaande afmetingen.

• A6: 1748 x 2480 pixels

• A5: 2480 x 3508 pixels

• A4: 3508 x 4961 pixels

• pasfoto: 413 x 531 pixels

Haal je je beeld van internet?


Houd er dan rekening mee dat deze meestal niet groot genoeg zijn voor drukwerk. Bovendien mag je deze alleen gebruiken als de rechten van de beelden zijn vrijgegeven, of als je ze zelf hebt aangekocht.

Stap 3 – WELKE BESTANDSTYPEN ZIJN BRUIKBAAR?


Fotografie mag aangeleverd worden in .jpeg/jpg, .tiff of .psd. Een logo mag worden aangeleverd als vectorbestand (.eps of .ai) of als beeldbestand (.jpeg/jpg, .tiff, .pdf of .psd). Let er bij een beeldbestand op dat het logo voldoende resolutie heeft, denk aan een minimum breedte van 500 pixels. Beeld dat aangeleverd wordt in .bmp, .gif, .pcx, .doc of .ppt heeft geen goede kwaliteit. Als je beeld of een logo in Word hebt, probeer dan het originele bestand te achterhalen.

Wat is een vectorbestand?


Een vectorbestand bestaat uit lijnen en curven in plaats van pixels. Deze bestanden kunnen tot in het oneindige vergroot worden zonder dat de kwaliteit verloren gaat.

Stap 4 – HOE KAN IK DE BESTANDEN AANLEVEREN?


Bij een omvangrijk project met veel beeld en tekst is het belangrijk om alles goed te ordenen en zoveel mogelijk in één keer toe te sturen, bijvoorbeeld in één map met daarin meerdere submappen per onderdeel. Geef je bestanden een duidelijke naam. Mocht het bestand te groot zijn om te mailen (meer dan 10MB), maak dan gebruik van een site zoals www.wetransfer.com.

Wijzigingen

Team YDC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Controleer daarom regelmatig de Algemene Voorwaarden van Team YDC.


Privacy

Statement

Bescherming


Team YDC is er van overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is. Zij heeft maatregelen genomen om haar website te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Tijdens je bezoek aan deze website kunnen wij naar je persoonsgegevens vragen. Bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier. Team YDC behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorg.


Doeleinden van gegevensbewerking


Team YDC verzamelt en verwerkt jouw gegevens voor verschillende doeleinden. Om je bijvoorbeeld te kunnen informeren over Team YDC. Ook wordt er bij (online)sollicitaties gevraagd naar je persoonlijke gegevens. Deze gebruiken wij bij de beoordeling van je sollicitatie en om contact (waaronder enquêtes) met je op te kunnen nemen. Mocht je bij Team YDC in dienst treden, dan hergebruiken we je gegevens en verwerken we ook andere gegevens van je die ontstaan tijdens je arbeidsperiode bij Team YDC. Dit zijn je cv, correspondentie, arbeidsvoorwaarden, werkafspraken, salarisbetalingen en gegevens die Team YDC in het kader van wet- en regelgeving opslaat. Bij uitdiensttreding bewaart Team YDC alleen die gegevens die in het kader van wet- en regelgeving van belang zijn.


Toestemming


Het is altijd mogelijk je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Dat kan door een mail te sturen. Je krijgt dan binnen 2 weken reactie.


Cookies


Team YDC maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor je te vergroten. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op jouw harde schijf plaatst en het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker maakt.

Zij worden gebruikt voor:

• Het analyseren van bezoekersgedrag via Google Analytics;

• Het inloggen op websites of webshops;

• We verwerken gegevens binnen de kaders van de Europese privacywetgeving;

• Het vertonen van de specifieke advertenties op basis van surfgedrag (bijv. remarketing, Google Adwords en/of online advertising);

• We doen niet aan klantprofilering;

• Inlogcode;

Bepaalde delen van deze website werken met een persoonlijke inlogcode. Aan de hand van deze code kan de website jou herkennen wanneer je inlogt. Zo kan Team YDC haar online diensten goed op jou afstemmen en de toegang tot dat deel van de website beveiligen.


Team YDC en andere websites


Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Team YDC kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Wijzigingen

Team YDC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy policy, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Controleer daarom regelmatig het privacybeleid van Team YDC.


Vragen?


Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Laat het ons weten en stuur een mail.


Ga terug naar Home